Verloop

De procesaanpak voor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen is gebaseerd op de procedure 'complexe projecten'. 
Deze procedure omvat 4 fasen

  • Verkenningsfase (tot juli 2016)
  • Onderzoekfase (juli 2016 - januari 2020)
  • Uitwerkingsfase (vanaf januari 2020)
  • Uitvoeringsfase (te bepalen) 

De Vlaamse Regering stelde het voorkeursalternatief van ECA op 31 januari 2020 definitief vast. Hiermee startte de uitwerkingsfase.
Het voorkeursbesluit bestaat uit een reeks projecten die individueel of in clusters ruimtelijk samenhangende deelprojecten een procedure doorlopen:

  • Projectbesluit: Containercluster Linkerscheldeoever (CCL)
  • Projectbesluit: Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW)
  • Omgevingsvergunning: Bieshoekbos
  • Omgevingsvergunning  Noordzeeterminal

Bieshoekbos en Noordzeeterminal volgen dus een afzonderlijke procedure, anders dan deze van complexe projecten. Onderstaande stappen zijn enkel van toepassing op WOW en CCL.

DSC_0008_web.jpg
Verkenningsfase

Projectdefinitie en procesaanpak scherpstellen

Doelstelling, beleidsopgave en gebied
Budget en middelen
Procesnota
Startbeslissing Vlaamse Regering
Onderzoeksfase

De beste oplossing zoeken

Alternatievenonderzoeksnota en procesnota
Adviesverlening

en

publieke raadpleging
Geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota
Geïntegreerd onderzoek
Tussennota
Adviesverlening
en publieke raadpleging
Geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota
Geactualiseerd geïntegreerd onderzoek
Synthese geïntegreerd onderzoek
Voorontwerp voorkeursbesluit
Adviesverlening
Vaststelling ontwerp-voorkeursbesluit door de Vlaamse Regering
Openbaar onderzoek
Principiële vaststelling voorkeursbesluit door de Vlaamse Regering
Advies Raad van State
Definitieve vaststelling voorkeursbesluit door de Vlaamse Regering
Publicatie Belgisch Staatsblad
Voorkeursbesluit
Uitwerkingsfase

Bepalen hoe het project uitgevoerd zal worden

pijltje Projectonderzoeksnota's
Adviesverlening

en

publieke raadpleging
Geactualiseerde projectonderzoeksnota's
Geïntegreerde onderzoeken
Synthesenota's en voorontwerp-projectbesluiten
Adviesverlening
Vaststelling ontwerp-projectbesluiten Vlaamse Regering
Openbaar onderzoek
Principiële vaststelling projectbesluiten Vlaamse Regering
Advies Raad van State
Definitieve vaststelling projectbesluiten Vlaamse Regering
Publicatie Belgisch Staatsblad
Projectbesluiten
Uitvoeringsfase

De werken zo efficiënt mogelijk laten verlopen

Footer - ECA